Toiminta-Ajatus

Perhekodissamme eletään tavallisen suurperheen arkielämää sen iloineen ja murheineen. Yhdessä opetellaan vuorovaikutuksen ja elämisen taitoja. Jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti ikä ja kehitystaso huomioon ottaen ja jokaisella on oikeus kokea olevansa hyväksytty ja rakastettu omana itsenään.

Kasvatuksen tavoitteena on, että lapsi löytää omat voimava-ransa, oppii uskomaan omiin kykyihinsä ja kantamaan vastuun yhteiskunnan jäsenenä. Toiminnassa etenemme pienin askelin ja huumori pidetään aina mielessä. Tavoitteena on selvitä arkipäivässä itsenäisesti, pääpainon ollessa koulunkäynnissä, ihmissuhteissa ja harrastuksissa.

Elämässämme korostuu perhekeskeisyys, jolloin kaikilla perheen jäsenillä on tasa-arvoiset oikeudet sekä oikeuksiin liittyvät velvollisuudet. Arjessamme korostuu myös toisen ihmisen kunnioittaminen, avoimuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja yhdessäolo.

Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen tavoitteellinen kasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Koemme lapsen biologiset vanhemmat vahvana voimavarana lapsen elämäntiellä ja haluamme tehdä vanhempien kanssa mahdollisimman paljon tiivistä, toinen toistaan kunnioittavaa yhteistyötä.